MERK IJsselstein


 

IJsselstein als MERK in de MARKT [pdf]


Op 22 maart 2016 werd tijdens de Clustervergadering gesproken over het Manifest [moneyfest] Hoe gaan wij HET MERK IJsselstein in DE MARKT zetten? Het hierin opgenomen voorstel om tot een taskforce (TF) te komen en ‘uitzicht’ te krijgen op een gemeentelijke financieĢˆle bijdrage voor 2016 en 2017 werden breed omarmd door de verantwoordelijke wethouder en de clusterleden.

De taskforce ‘stadsmarketing’ (TF) heeft van de gemeente het mandaat gekregen om samen met de ‘kwartiermaker’ alle voorbereidingen te treffen om vanaf september 2016 operationeel te starten met de plannen om IJsselstein als merk in de markt te zetten. Dit plan is hiervoor de basis.  

De TF kent een pluriforme samenstelling rekening houdende met persoonlijke achtergrond, expertise en is representatief voor het brede veld van stakeholders. De TF maakt gebruik van de kennis en ervaring opgedaan met het platform Stadspromotie. De algehele conclusie van deze rapportage wordt door alle leden gedeeld op onderdelen kunnen leden een afwijkende mening hebben.

In dit rapport ‘IJsselstein als MERK in de MARKT’ komt de TF met voorstellen over het waarom, hoe en wat van promotie van de stad IJsselstein. De voorstellen betreffende het marketing en communicatieplan en de organisatievorm zijn realistisch en ambitieus, daar waar mogelijk vernieuwend en bouwen niet op voorhand voort op bestaande situatie. De leden van TF zullen over de inhoud en voortgang zoveel als mogelijk contact houden met de stakeholders die ze vertegenwoordigen.

De TF realiseert zich dat voor het slagen van het hele project een breed draagvlak noodzakelijk is en TF realiseert zich ook dat gegeven de vele verschillende stakeholders en hun achterban het onmogelijk is om in deze fase iedereen de gelegenheid te geven input te leveren.

Na de start in september is er dan ook nog voldoende gelegenheid om over de exacte invulling van de uitvoering voor het jaar 2017 breed overleg te hebben met de achterban van de stakeholders.  

De volgende documenten hebben de TF geïnspireerd: